West Coast Nights Ordningsregler

Swedish

Ingen form av trakassering kommer att accepteras. Trakassering kan innebära oönskad fysisk kontakt, oönskad uppmärksamhet av sexuell natur, hotande, stalkande, oönskad fotografering eller filmning, upprepad störning av lektioner eller andra tillställningar, eller förolämpande kommentarer relaterade till sexuell läggning, kunskapsnivå, utseende, etnicitet, religion, ålder eller könsidentitet.

Om en deltagare ägnar sig åt trakasserande beteende kommer organisatörerna vidta de åtgärder de anser vara lämpliga, inklusive att varna deltagaren och/eller att utesluta denne från evenemanget utan återbetalning.

Om du blir trakasserad, lägger märke till att någon annan blir trakasserad, eller har något annan problem, rapportera det till en organisatör så snart som möjligt.

Du kan nå oss via:

Epost: info@westcoastnights.se
Facebook: West Coast Nights


English

No forms of harassment will be tolerated. Harassment includes unwanted physical contact, unwelcome sexual attention, deliberate intimidation, stalking, unwanted photography or recording, sustained disruption of lessons or other events, and offensive verbal comments related to sexual orientation, ability, physical appearance, race, religion, age or gender identity.

If a participant engages in harassing behavior, the event organizers may take any action they deem appropriate, including warning the offender and/or expulsion from the event with no refund.

If you are being harassed, notice that someone else is being harassed, or have any other concerns, report it to a member of the event staff immediately.

You can reach us via:

E-mail: wcnsociety@gmail.com
Facebook: West Coast Nights